Kişisel Verilerle İlgili Talep Formu

[Updated: 2019-04-30]6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

BİLGİ TALEP FORMU


GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (‘‘KVK Kanunu’’) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (‘‘Bundan böyle ‘‘Başvuru Sahibi’’ olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.


KVK Kanunu’nun 13/I. Maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;


  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

  • Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

  • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya

  • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.


Bu çerçevede ‘‘yazılı’’ olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve imzalanarak;


  • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

  • Posta yolu ile,

  • Islak imzalı başvuru formunun taranarak support@cbanx.com adresine elektronik posta vasıtası ile gönderilmelidir.Yapılacak başvurularda seçilecek başvuru yoluna göre zarf üzerine veya e-posta konu başlığına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi eklenmelidir.

Şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurularda başvuru formu ‘Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. 10 I / 24 Beşiktaş / İstanbul’ adresine gönderilmelidir.


Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13/2. maddesi gereğince, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.A. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER
B. LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ. 
(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar, tedarikçi, broker, danışman gibi)C.BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz :

........................................................................…………………………………………………………………


........................................................................…………………………………………………………………


........................................................................…………………………………………………………………


........................................................................…………………………………………………………………


........................................................................…………………………………………………………………D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:


İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.


Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: