Suçla Mücadele Politikası
[Updated: 2019-04-30]


Cbanx Teknoloji AŞ. (Şirket), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesini, yasal düzenlemelere uymanın ötesinde, ahlakî bir görev ve sosyal bir sorumluluk olarak görmekte ve aynı zamanda uluslararası sistem ile uyum ve entegrasyonun önemli bir unsuru olarak değerlendirmektedir.


Şirket, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı amacıyla kullanılmasının engellenmesini teminen şirket uygulamalarının ulusal ve uluslararası düzenlemelere tam uyumunun sağlanması, Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi yönündeki oluşturulan uygulama ve kuralların iş birimleri tarafından içselleştirmesini sağlamayı hedeflemektedir.


Bu Politika, Şirket’in suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusundaki süreç ve usullerden oluşur. Şirketin politika, prosedür ve kontrol yöntemleri genel merkezi, şubelerini ve irtibat bürolarını ve ileride tesis edilebilecek olan Şirketle akdettikleri sözleşmelere istinaden, şirket nam ve hesabına aracılık yapanları kapsar.1. Yetki Ve Sorumluluklar

Yönetim Kurulu, yöneticiler, ortaklar ve çalışanlar, bu Politika çerçevesinde bir bütün olarak yeterli ve etkin bir şekilde işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Bu politika kapsamında; Yönetim Kurulu, nihai sorumluluk kendisinde kalmak üzere, bu politika kapsamında sahip olduğu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine ya da yönetim dışında bir ortağa devredebilir.


2. Şüpheli İşlemler


 • Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin yasa dışı yollardan elde edildiğine dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun olması halidir.

 • Bir şüpheli işlemle karşılaşıldığında bu işlemin bildirilmesi gerekir.

Müşteriye Ait Şüphe


 • İşlem yapılırken normalde herkesin vermesi gereken bilgilerin verilmesinde isteksiz davranılması.


 • Sahte kimlikle hesap açılması.


 • Müşterinin mali durumu hakkında yanıltıcı bilgi vermesi.


 • Talep üzerine, müşterinin fonlarının ve mal varlığının yasal kaynağı konusundaki soruları reddetmesi ya da yanıtlamada başarısız olması


 • Müşterinin, işinin kapsamının ne olduğunu tanımlamada zorluk çekmesi, faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili genel bilgiler konusunda bilgi eksikliğinin olması


 • Müşteri ya da müşteri ile bağlantılı kişinin şüpheli sayılabilecek bir geçmişinin bulunması


 • Müşterinin karapara aklama merkezi olarak tabir edilen ülkelerin vatandaşı olması ya da bu ülkelerde hesabının olması


 • Müşterinin işlem yapılırken sinirli veya tedirgin olması.


 • Şüpheli veya sıradışı olarak gözüken hizmetlerin yerine getirilmesi için müşterinin görevliye para, karşılıksız veya sıradışı yardım teklif etmesi.


 • Sık sık adres değiştirilmesi.Müşterinin, hesabı ile ilgili belirsiz bilgiye sahip olması.


 • İşlemle ilgili aşırı açıklama veya savunma yapılması.


İşleme Ait Şüphe


 • Uyuşturucu kaçakçılığı suçunun ve terörist organizasyonların mevcut olduğu ülkelerden, off-shore merkezlerinden veya bu ülke ve merkezlere normal olmayan büyük meblağlı transferlerin yapılması.


 • Müşterinin sürekli iş yaptığı veya para gönderdiği kişiler dışındaki şahıslara para transfer etmesi.


 • Müşterinin hesaplarında anormal bir artışın tespit edilmesi.


 • Yapılan işlemin beyan edilen amaca uygun düşmemesi.


 • Kimlik tespiti, kayıtların saklanması veya nakit işlem bildirimi için yasal otoritelerce belirlenen işlem sınırlarının altında işlem yapılması.


 • Çok sayıda kişinin tek bir hesaba ödeme yapması veya bir çok ayrı hesaptan aynı hesaba transferlerin yapılması.


 • Müşterinin ticari faaliyetleri ile orantısız işlemler gerçekleştirmesi, ticari saikle yapılmadığı açıkça belli olan işlemler gerçekleştirilmesi, müşteri ile veya şirketi ile açıkça bağlantısı olmayan şahıslara ödemeler yapılması.


 • Yüksek meblağlarda kredi alınması ve bunun makul bir açıklama yapılmadan beklenmedik bir şekilde kısa sürede geri ödenmesi.


 • Kredi taleplerinde alınacak olan kredinin nerede kullanılacağına dair ikna edici bilgilerin verilmemesi veya bu kredinin geri ödenmesine dair net bilgilerin sunulamaması.

 • Birbirine yakın tutarda paranın birbirine yakın zamanda ülke dışına çıkması ve girmesi


 • Sürekli olarak hesaba yüksek meblağlı nakit paraların yatırılması.


 • Müşterinin aynı mali kurum nezdinde alışılmadık bir şekilde birden fazla hesabının olması.


 • Fonların, terörizm veya terörist eylemlerle ilgili veya bağlantılı olduğundan yada bu amaçla kullanıldığından şüphe duyulması.3. Kimlik Tespit Yükümlülüğümüz


Yükümlülerin kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesini içermektedir (5549 sayılı Kanun md.3).


 • İşlem yapan müşterinin gerçek adı-soyadına veya unvanına açılır. Başka bir isim, anonim bir ad veya rumuz kullanılarak işlem yapılamaz.


 • Gerçek dışı olduğu açık olan isimler altında sürekli iş ilişkisi kurma veya devam ettirmek isteyen müşterilerin kabul edilmesi kesinlikle yasaktır. Sistemde kayıtlı müşteri ismi, noktadan (müşterinin kim olduğunu belirtmeye yönelik sadece sayı ya da noktalama işareti gibi sembollerden oluşan) veya başka şekillerde gerçek hesap sahibini ve kimliğini gizlemeye ya da saklamaya yönelik yöntemlerden oluşamaz.


Müşterinin Tanınması İlkesi/Kimlik Tespiti Yükümlülüğü ‘’Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi’’ hakkında Kanunun uygulamasına yönelik olarak çıkartılan 09.01.2008 tarihli‘’Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin’’ üçüncü bölümünde yer alan Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar, 5 inci maddeye göre, Banka’da gerçekleştirilen tüm işlemlerde,


 1. Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,

 2. İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmi bin TL veya üzerinde olduğunda,

 3. Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı iki bin TL veya üzerinde olduğunda,

 4. Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,

 5. Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, Müşterilerin kimliklerine ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi suretiyle müşterilerin ve müşteri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliklerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanır.4. Bilgi Belge Ve Kayıtların Saklanması Ve Gizliliği


Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve buna dayalı yürürlükteki mevzuat uyarınca müşteriler ve işlemlerle ilgili alınması ve tutulması gereken tüm bilgi, belge ve kayıtlar, mevzuatta belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde ve gerektiğinde ulaşılabilecek şekilde en az 10 yıl süreyle muhafaza edilir. Müşteriler ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve kayıtların gizliliği konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde gereken önlemler alınır ve özenle uygulanır. Devamlı bilgi verme kapsamında yapılacak raporlama faaliyetleri ile bilgi ve belge istemeye yasal olarak yetkili kurum ve görevlilerden gelen talepler, mevzuat çerçevesinde, azami dikkat ve özenle değerlendirilerek yerine getirilir.